කාර්යාල කාර්ය සහයක job from LOLC Holdings PLC in Borella , Rajagiriya, Sri Lanka

Thursday 25th, June 2020

LOLC Holdings PLC

Apply Bookmark

Borella , Rajagiriya

Full-Time

Customer Service / Call Center Security / Military

කාර්යාල කාර්ය සහයක 

# සුදුසුකම් :

~ රාජගිරිය අවටින් වයස අවූ 18-25ත් අතර 

~ ස/පෙ සමත් පිරිමි කාර්යාල සහයකයින් අවශයි

Skills required

communication skills.

work as a team