ටෙලි අලවිකරණ නිලධාරීන් job from hdl pvt ltd in kurunegala, Sri Lanka

Thursday 15th, September 2022

Hdl pvt ltd

Apply Bookmark

kurunegala

Full-Time

Customer Service / Call Center

Hello, Digital Lanka (Private) Limited යනු කුරුණෑගල පිහිටි කීර්තිමත් සමාගමකි. අපි අපගේ කණ්ඩායමට  සම්බන්ධ වී පාරිභෝගික සේවා / ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයේ දක්ෂ වෘත්තිකයන් සොයමු. ඔබත් ස්ථිර රැකියාවක් සොයන්නේ නම්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගමක පුරප්පාඩු සඳහා ඔබ ඉක්මනින් බඳවා ගනු ඇත.


ටෙලි අලවිකරණ නිලධාරීන් job from hdl pvt ltd in kurunegala, Sri Lanka

Skills required

??????? ????????? ??????