ලේත් මැශින් ක්‍රියාකරු - Lathe Machine Operator job from Samson Rubber Products (Pvt) Ltd in Colombo, Sri Lanka

Wednesday 14th, July 2021

Samson Rubber Products (Pvt) Ltd

Apply Bookmark

Colombo

Full-Time

Engineering / Manufacturing Other Technical / Mechanical

සැම්සන් ඉංජිනියර් පුද්ගලික සමාගම
ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයන් වන අප ආයතනයේ පහත සඳහන් රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා සුදුසුකම්ලත් නිළධාර්ලගේ අයඳුම්පත් කැඳබනු ලැබේ

ලේත් මැශින් ක්‍රියාකරු | Lathe Machine Operator
  • අවම වසර 3 ක අත්දැකීම්
  • වයස අවු 40 ට නොවැඩි
ඔබ ඉහත සුදුසුකම් හා වෘත්තීය කුසලතා ඇති අයදුම්කරුවෙකු නම්,
XpressJobs හරහා ඔබගේ විස්තර ලබාදීමට APPLY බොත්තම ක්ලික් කරන්න
මානව සම්පත් කළමණාකරු
සැම්සන් රබර් ප්‍රඩක්ටස් පුද්ගලික සමාගම
නො.24, නුවර පාර, 
දඵගම,
 කැළණිය.

Skills required

??? ??? 40 ? ??????

??? ??? 3 ? ?????????