පින්තාරු ශිල්පීන් සහ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන් job from Toyota Lanka (pvt) Ltd in Kandy, Sri Lanka

Wednesday 7th, July 2021

Toyota Lanka (pvt) Ltd

Apply Bookmark

Kandy

Full-Time

Automobile School Leavers Technical / Mechanical

ටොයොටා ලංකා සමාගමේ, මහනුවර ශාඛාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන ඇබැර්තු සදහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත්
කැඳවනු ඇතිවන ඇබෑ. මහනුවර ශාඛාවේ
තනතුරු 
- මෝටර් රථ පින්තාරු ශිල්පීන් (Automobile Painter) 
- මෝටර් රථ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන් (Automobile Tinker/Delder) 
සුදුසුකම් 
- අදාල ක්ෂේත්‍රයේ පිළිගත් ආයතනයක් මගින් පවත්වනු ලබන ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 4 වන මට්ටමට (NVQ Level IV) වඩා නොඅඩු පාඨමාලාවක් සාර්ථකව | සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය. 
- අවම වශයෙන් වසර 3ක පළපුරුද්දක් අදාල ක්ෂේත්‍රයෙන් ලබා තිබීම. 
- අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය වන විට අවු.18ට නොඅඩු හා අවු.35ට නොවැඩි විය යුතුය. 
- වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබීම සහ වාහන පැදීමේ පළපුරුද්ද/නිපුණතාවය අනිවාර්ය වේ. 

Skills required

- ????? ??????? ?????????? ????? ?? ???? ?????? ?????????/????????? ???????? ??.

????? ??????? ????????? 4 ?? ?????? (NVQ Level IV) ??? ????? ?????????? ??????? | ???????? ?? ????? ?????.