රියදුරු (බර වාහන) - පිළියන්දල job from Softlogic Retail (Pvt) Ltd in Colombo, Sri Lanka

Sunday 26th, April 2020

Softlogic Retail (Pvt) Ltd

Apply Bookmark

Colombo

Full-Time

Banking and Financial Services Delivery / Driving / Transport Technical / Mechanical

# තනතුර : රියදුරු (බර වාහන) - පිළියන්දල
=============================

# සුදුසුකම් :

~ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් සහිත 
~ අවම වසර 03 - 05 ත් අතර පෙර පළපුරුද්ද සහිත
~ දීර්ඝ පැය ගණනක් සේවය කිරීමේ හැකියාව
~ කොළඹින් බැහැරව රිය ධාවනය කිරීමේ හැකියාව

~ Should have the valid Driving license with minimum 03 -05 years of experience, 
~ Ability to work long hours and willingness to travel out-stations

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

Skills required

work as a team