ණ‍ය ලබා ගැනීමේ පහසුව job from rbt holdings plc in kandy and central province, Sri Lanka

Monday 29th, November 2021

Rbt holdings plc

Apply Bookmark

kandy and central province

Full-Time

Administration / Secretarial

මහනුවර අවටින් ඉඩම් ඇපයට තබා 

එහි මුලු වටිනාකමින් භාගයක් දක්වා ණ‍ය ලබා ගැනීමේ පහසුව

0770606022

ණ‍ය ලබා ගැනීමේ පහසුව job from rbt holdings plc in kandy and central province, Sri Lanka

Skills required

service

loan