ගෘහ පාලන සහායක (පුහුණු/ නුපුහුණු ) job from Hemas Capital Hospitals (Pvt) Ltd in Gampaha, Sri Lanka

Saturday 11th, September 2021

Hemas Capital Hospitals (Pvt) Ltd

Apply Bookmark

Gampaha

Full-Time

Hospital/ Nursing/ Healthcare Hotel/ Hospitality/ Leisure School Leavers

When we get you on board, we invite you to bring your whole self! Because, together, we are creating an environment where your uniqueness will be acknowledged and accepted, where excellence will be recognized and rewarded while providing support to balance the other unique roles you play in your life, and we offer you a path to be part of the healthiest workforce in the country by safeguarding your health & Wellbeing and empower you to take ownership of taking your career to greater heights.
Join us, Be Hemas - Be Your Best Self!
 
රෝහල් ඇතුලත පිරිසිදු කිරීමේ සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වලට අදාල සියළුම කාර්්‍යයන් සිදු කිරීම සඳහා.
  • අවුරුදු 40 ට අඩු තරු පන්තියේ හෝටලයක හෝ පිළිගත් රෝහලක වසර දෙකක සේ පළපුරුද්දක් ඇති අය සඳහා අවස්ථාව ඇත
  • පළපරුද්දක් නොමැති අය පුහුණුවන්නන් ලෙස සලකා බැලේ

Skills required

Good team player skills

Excellent written and verbal communication skills in English