කාන්තා පිරිසිදු කරන්නන් - කටාර් job from FOREIGN JOBS in Qatar, Sri Lanka

Tuesday 14th, November 2023

FOREIGN JOBS

Apply Bookmark

Qatar

Full-Time

Foreign Jobs

✅ කටාර් සඳහා කාන්තා පිරිසිදු කරන්නන්


✅ වයස අවුරුදු 35 ට අඩු විය යුතුය.


✅ වසර 2ක කොන්ත්‍රාත්තු කාලයක්.


✅ නවාතැන්, වෛද්‍ය පහසුකම්, ප්‍රවාහනය නොමිලේ හිමි වෙි.


✅වැටුප් රු. 142,000/= (ආහාර දීමනාව ඇතුළත්)


✅ ආහාර දීමනාව රු.27,000/= (300QR)


✅ අමතර වාසියක් ලෙස මූලික කථන ඉංග්‍රීසි


✅ පිටත්වීම සඳහා සම්පූර්ණ පිරිවැය රු. 350,000/= පමණි. (ගුවන් ටිකට් පත් ගාස්තු, කාර්යාංශයේ ගාස්තු, වෛද්‍ය ගාස්තු, වීසා ගාස්තු සියලු වියදම් මෙහි ඇතුළත් වේ)

Working WhatsApp number please send

???? අයදුම් කර ඔබගේ CV යවන්න:

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]

Skills required

non skill / skill