සාත්තු සේවික සේවිකාවන්/ Caregivers job from In home assistants in Colombo, Sri Lanka

Wednesday 23rd, August 2023

In home assistants

Apply Bookmark

Colombo

Full-Time

Hospital/ Nursing/ Healthcare

අප ආයතනයට වයස අවු: 25-60 අතර පුහුණු සාත්තු සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයයි. ආකර්ෂණීය වැටුප්.

විමසීම්: 0777624067 , 0766296872 

We are seeking skilled caregivers between the ages of 25 and 60. An appealing salary is being offered.

Contact: 0777624067, 0766296872 

Skills required

caregiving